نویسنده زیره
1401/12/24

ثبت درخواست مرخصی با اپلیکیشن

ثبت درخواست مرخصی با اپلیکیشن
نویسنده زیره
1401/12/24

مانده مرخصی

مانده مرخصی
نویسنده زیره
1401/12/24

عدم حضور پیش فرض

عدم حضور پیش فرض
نویسنده زیره
1401/12/24

معرفی انواع عدم حضور

معرفی انواع عدم حضور
نویسنده زیره
1401/12/24

مدیریت عدم حضور

مدیریت عدم حضور