تعرفه محصولات کارسو

پکیج های ابری

سامانه ابری کارسو به مشتریان خود کمک خواهد کرد تا به سرویس‌ھای مبتنی بر فناوری در اینترنت دسترسی داشته باشند، بدون آن‌که اطلاعات تخصصی در مورد این فناوری‌ھا داشته باشند و یا بخواھند کنترل زیرساخت‌ھای فناوری که از آنھا پشتیبانی می‌کند را در دست بگیرند. سرویس‌های رایانش ابری کارسو برنامه‌های کاربردی خود را به صورت برخط فراهم می‌کند که قابل دسترسی با مرورگر وب هستند درحالی‌که نرم‌افزار و داده روی سرورها کارسو ذخیره شده‌اند.   

انتخاب دوره
12 ماهه
6 ماهه
3 ماهه
توضیحات
 • تعداد کارمند

  تعداد کارمند
 • کارساعت ( حضور غیاب )

  کارساعت ( حضور غیاب )
 • کارپول (حقوق و دستمزد )

  کارپول (حقوق و دستمزد )
 • کارمپ ( رهگیری آنلاین کارمندان )

  کارمپ ( رهگیری آنلاین کارمندان )
 • کارفود ( تغذیه کارمندان )

  کارفود ( تغذیه کارمندان )
 • کارسال ( تقویم درون سازمانی )

  کارسال ( تقویم درون سازمانی )
 • پشتیبانی تیکت

  پشتیبانی تیکت
 • بارگذاری مدارک پرسنلی

  بارگذاری مدارک پرسنلی
 • کنترل دستگاه های مجاز

  کنترل دستگاه های مجاز
 • معرفی وام و مساعده

  معرفی وام و مساعده
 • خروجی بیمه و مالیات

  خروجی بیمه و مالیات
 • پشتیبانب تلفنی و ریموت

  پشتیبانب تلفنی و ریموت
 • خروجی اکسل

  خروجی اکسل
 • معرفی دپارتمان ها و چارت سازمانی
 • گزارش مانده مرخصی سالانه

  گزارش مانده مرخصی سالانه
 • گزارش کارکرد کل سازمان
 • تایید و رد اضافه کاری
 • بخشش جریمه
 • فیچر اختصاصی
توضیحات
 • تعداد کارمند

  تعداد کارمند
 • کارساعت ( حضور غیاب )

  کارساعت ( حضور غیاب )
 • کارپول (حقوق و دستمزد )

  کارپول (حقوق و دستمزد )
 • کارمپ ( رهگیری آنلاین کارمندان )

  کارمپ ( رهگیری آنلاین کارمندان )
 • کارفود ( تغذیه کارمندان )

  کارفود ( تغذیه کارمندان )
 • کارسال ( تقویم درون سازمانی )

  کارسال ( تقویم درون سازمانی )
 • پشتیبانی تیکت

  پشتیبانی تیکت
 • بارگذاری مدارک پرسنلی

  بارگذاری مدارک پرسنلی
 • کنترل دستگاه های مجاز

  کنترل دستگاه های مجاز
 • معرفی وام و مساعده

  معرفی وام و مساعده
 • خروجی بیمه و مالیات

  خروجی بیمه و مالیات
 • پشتیبانب تلفنی و ریموت

  پشتیبانب تلفنی و ریموت
 • خروجی اکسل

  خروجی اکسل
 • معرفی دپارتمان ها و چارت سازمانی
 • گزارش مانده مرخصی سالانه

  گزارش مانده مرخصی سالانه
 • گزارش کارکرد کل سازمان
 • تایید و رد اضافه کاری
 • بخشش جریمه
 • فیچر اختصاصی
توضیحات
 • تعداد کارمند

  تعداد کارمند
 • کارساعت ( حضور غیاب )

  کارساعت ( حضور غیاب )
 • کارپول (حقوق و دستمزد )

  کارپول (حقوق و دستمزد )
 • کارمپ ( رهگیری آنلاین کارمندان )

  کارمپ ( رهگیری آنلاین کارمندان )
 • کارفود ( تغذیه کارمندان )

  کارفود ( تغذیه کارمندان )
 • کارسال ( تقویم درون سازمانی )

  کارسال ( تقویم درون سازمانی )
 • پشتیبانی تیکت

  پشتیبانی تیکت
 • بارگذاری مدارک پرسنلی

  بارگذاری مدارک پرسنلی
 • کنترل دستگاه های مجاز

  کنترل دستگاه های مجاز
 • معرفی وام و مساعده

  معرفی وام و مساعده
 • خروجی بیمه و مالیات

  خروجی بیمه و مالیات
 • پشتیبانب تلفنی و ریموت

  پشتیبانب تلفنی و ریموت
 • خروجی اکسل

  خروجی اکسل
 • معرفی دپارتمان ها و چارت سازمانی
 • گزارش مانده مرخصی سالانه

  گزارش مانده مرخصی سالانه
 • گزارش کارکرد کل سازمان
 • تایید و رد اضافه کاری
 • بخشش جریمه
 • فیچر اختصاصی
برنزی
840,000تومان
 • تعداد کارمند

  15
 • کارساعت ( حضور غیاب )

 • کارپول (حقوق و دستمزد )

 • کارمپ ( رهگیری آنلاین کارمندان )

 • کارفود ( تغذیه کارمندان )

 • کارسال ( تقویم درون سازمانی )

 • پشتیبانی تیکت

 • بارگذاری مدارک پرسنلی

 • کنترل دستگاه های مجاز

 • معرفی وام و مساعده

 • خروجی بیمه و مالیات

 • پشتیبانب تلفنی و ریموت

 • خروجی اکسل

 • گزارش مانده مرخصی سالانه

برنزی
490,000تومان
 • تعداد کارمند

  15
 • کارساعت ( حضور غیاب )

 • کارپول (حقوق و دستمزد )

 • کارمپ ( رهگیری آنلاین کارمندان )

 • کارفود ( تغذیه کارمندان )

 • کارسال ( تقویم درون سازمانی )

 • پشتیبانی تیکت

 • بارگذاری مدارک پرسنلی

 • کنترل دستگاه های مجاز

 • معرفی وام و مساعده

 • خروجی بیمه و مالیات

 • پشتیبانب تلفنی و ریموت

 • خروجی اکسل

 • گزارش مانده مرخصی سالانه

برنزی
280,000تومان
 • تعداد کارمند

  15
 • کارساعت ( حضور غیاب )

 • کارپول (حقوق و دستمزد )

 • کارمپ ( رهگیری آنلاین کارمندان )

 • کارفود ( تغذیه کارمندان )

 • کارسال ( تقویم درون سازمانی )

 • پشتیبانی تیکت

 • بارگذاری مدارک پرسنلی

 • کنترل دستگاه های مجاز

 • معرفی وام و مساعده

 • خروجی بیمه و مالیات

 • پشتیبانب تلفنی و ریموت

 • خروجی اکسل

 • گزارش مانده مرخصی سالانه

نقره ای
1,750,000تومان
 • تعداد کارمند

  20
 • کارساعت ( حضور غیاب )

 • کارپول (حقوق و دستمزد )

 • کارمپ ( رهگیری آنلاین کارمندان )

 • کارفود ( تغذیه کارمندان )

 • کارسال ( تقویم درون سازمانی )

 • پشتیبانی تیکت

 • بارگذاری مدارک پرسنلی

 • کنترل دستگاه های مجاز

 • معرفی وام و مساعده

 • خروجی بیمه و مالیات

 • پشتیبانب تلفنی و ریموت

 • خروجی اکسل

 • گزارش مانده مرخصی سالانه

نقره ای
910,000تومان
 • تعداد کارمند

  20
 • کارساعت ( حضور غیاب )

 • کارپول (حقوق و دستمزد )

 • کارمپ ( رهگیری آنلاین کارمندان )

 • کارفود ( تغذیه کارمندان )

 • کارسال ( تقویم درون سازمانی )

 • پشتیبانی تیکت

 • بارگذاری مدارک پرسنلی

 • کنترل دستگاه های مجاز

 • معرفی وام و مساعده

 • خروجی بیمه و مالیات

 • پشتیبانب تلفنی و ریموت

 • خروجی اکسل

 • گزارش مانده مرخصی سالانه

نقره ای
490,000تومان
 • تعداد کارمند

  20
 • کارساعت ( حضور غیاب )

 • کارپول (حقوق و دستمزد )

 • کارمپ ( رهگیری آنلاین کارمندان )

 • کارفود ( تغذیه کارمندان )

 • کارسال ( تقویم درون سازمانی )

 • پشتیبانی تیکت

 • بارگذاری مدارک پرسنلی

 • کنترل دستگاه های مجاز

 • معرفی وام و مساعده

 • خروجی بیمه و مالیات

 • پشتیبانب تلفنی و ریموت

 • خروجی اکسل

 • گزارش مانده مرخصی سالانه

طلایی
2,660,000تومان
 • تعداد کارمند

  50
 • کارساعت ( حضور غیاب )

 • کارپول (حقوق و دستمزد )

 • کارمپ ( رهگیری آنلاین کارمندان )

 • کارفود ( تغذیه کارمندان )

 • کارسال ( تقویم درون سازمانی )

 • پشتیبانی تیکت

 • بارگذاری مدارک پرسنلی

 • کنترل دستگاه های مجاز

 • معرفی وام و مساعده

 • خروجی بیمه و مالیات

 • پشتیبانب تلفنی و ریموت

 • خروجی اکسل

 • گزارش مانده مرخصی سالانه

طلایی
1,470,000تومان
 • تعداد کارمند

  50
 • کارساعت ( حضور غیاب )

 • کارپول (حقوق و دستمزد )

 • کارمپ ( رهگیری آنلاین کارمندان )

 • کارفود ( تغذیه کارمندان )

 • کارسال ( تقویم درون سازمانی )

 • پشتیبانی تیکت

 • بارگذاری مدارک پرسنلی

 • کنترل دستگاه های مجاز

 • معرفی وام و مساعده

 • خروجی بیمه و مالیات

 • پشتیبانب تلفنی و ریموت

 • خروجی اکسل

 • گزارش مانده مرخصی سالانه

طلایی
840,000تومان
 • تعداد کارمند

  50
 • کارساعت ( حضور غیاب )

 • کارپول (حقوق و دستمزد )

 • کارمپ ( رهگیری آنلاین کارمندان )

 • کارفود ( تغذیه کارمندان )

 • کارسال ( تقویم درون سازمانی )

 • پشتیبانی تیکت

 • بارگذاری مدارک پرسنلی

 • کنترل دستگاه های مجاز

 • معرفی وام و مساعده

 • خروجی بیمه و مالیات

 • پشتیبانب تلفنی و ریموت

 • خروجی اکسل

 • گزارش مانده مرخصی سالانه

یاقوتی
5,460,000تومان
 • تعداد کارمند

  200
 • کارساعت ( حضور غیاب )

 • کارپول (حقوق و دستمزد )

 • کارمپ ( رهگیری آنلاین کارمندان )

 • کارفود ( تغذیه کارمندان )

 • کارسال ( تقویم درون سازمانی )

 • پشتیبانی تیکت

 • بارگذاری مدارک پرسنلی

 • کنترل دستگاه های مجاز

 • معرفی وام و مساعده

 • خروجی بیمه و مالیات

 • پشتیبانب تلفنی و ریموت

 • خروجی اکسل

 • گزارش مانده مرخصی سالانه

یاقوتی
2,730,000تومان
 • تعداد کارمند

  200
 • کارساعت ( حضور غیاب )

 • کارپول (حقوق و دستمزد )

 • کارمپ ( رهگیری آنلاین کارمندان )

 • کارفود ( تغذیه کارمندان )

 • کارسال ( تقویم درون سازمانی )

 • پشتیبانی تیکت

 • بارگذاری مدارک پرسنلی

 • کنترل دستگاه های مجاز

 • معرفی وام و مساعده

 • خروجی بیمه و مالیات

 • پشتیبانب تلفنی و ریموت

 • خروجی اکسل

 • گزارش مانده مرخصی سالانه

یاقوتی
1,400,000تومان
 • تعداد کارمند

  200
 • کارساعت ( حضور غیاب )

 • کارپول (حقوق و دستمزد )

 • کارمپ ( رهگیری آنلاین کارمندان )

 • کارفود ( تغذیه کارمندان )

 • کارسال ( تقویم درون سازمانی )

 • پشتیبانی تیکت

 • بارگذاری مدارک پرسنلی

 • کنترل دستگاه های مجاز

 • معرفی وام و مساعده

 • خروجی بیمه و مالیات

 • پشتیبانب تلفنی و ریموت

 • خروجی اکسل

 • گزارش مانده مرخصی سالانه

پکیج های اختصاصی

در نسخه اختصاصی، کارسو بر روی سرورهای سازمان شما قرار میگیرد، برای سازمان شما شخصی سازی میشود و امکان درخواست برای هرگونه فیچر اختصاصی برای شما امکانپذیر خواهد بود. 

توضیحات
 • تعداد کارمند

  تعداد کارمند
 • کارساعت ( حضور غیاب )

  کارساعت ( حضور غیاب )
 • کارپول (حقوق و دستمزد )

  کارپول (حقوق و دستمزد )
 • کارمپ ( رهگیری آنلاین کارمندان )

  کارمپ ( رهگیری آنلاین کارمندان )
 • کارفود ( تغذیه کارمندان )

  کارفود ( تغذیه کارمندان )
 • کارسال ( تقویم درون سازمانی )

  کارسال ( تقویم درون سازمانی )
 • طراحی و توسعه فیچر اختصاصی

  طراحی و توسعه فیچر اختصاصی
 • پشتیبانی سالانه (نسبت به قیمت پکیج)

  پشتیبانی سالانه (نسبت به قیمت پکیج)
 • کارتیک (راه انداز دستگاه ساعت زن)
 • اعتبار استفاده از پنل

  اعتبار استفاده از پنل
 • توسعه شخصی سازی همراه پکیج

  توسعه شخصی سازی همراه پکیج
 • شخصی سازی سازمانی (لگو و برند)

  شخصی سازی سازمانی (لگو و برند)
 • پشتیبانی رایگان سال اول

  پشتیبانی رایگان سال اول
طلایی
12,500,000تومان
 • تعداد کارمند

  500
 • کارساعت ( حضور غیاب )

 • کارپول (حقوق و دستمزد )

 • کارمپ ( رهگیری آنلاین کارمندان )

 • کارفود ( تغذیه کارمندان )

 • کارسال ( تقویم درون سازمانی )

 • طراحی و توسعه فیچر اختصاصی

 • پشتیبانی سالانه (نسبت به قیمت پکیج)

  30 درصد
 • 2 دستگاه
 • اعتبار استفاده از پنل

  لایف تایم
 • توسعه شخصی سازی همراه پکیج

 • شخصی سازی سازمانی (لگو و برند)

 • پشتیبانی رایگان سال اول

یاقوتی
25,000,000تومان
 • تعداد کارمند

  1000
 • کارساعت ( حضور غیاب )

 • کارپول (حقوق و دستمزد )

 • کارمپ ( رهگیری آنلاین کارمندان )

 • کارفود ( تغذیه کارمندان )

 • کارسال ( تقویم درون سازمانی )

 • طراحی و توسعه فیچر اختصاصی

 • پشتیبانی سالانه (نسبت به قیمت پکیج)

  25 درصد
 • 5 دستگاه
 • اعتبار استفاده از پنل

  لایف تایم
 • توسعه شخصی سازی همراه پکیج

  50 ساعت
 • شخصی سازی سازمانی (لگو و برند)

 • پشتیبانی رایگان سال اول

الماسی
32,000,000تومان
 • تعداد کارمند

  2500
 • کارساعت ( حضور غیاب )

 • کارپول (حقوق و دستمزد )

 • کارمپ ( رهگیری آنلاین کارمندان )

 • کارفود ( تغذیه کارمندان )

 • کارسال ( تقویم درون سازمانی )

 • طراحی و توسعه فیچر اختصاصی

 • پشتیبانی سالانه (نسبت به قیمت پکیج)

  20 درصد
 • 10 دستگاه
 • اعتبار استفاده از پنل

  لایف تایم
 • توسعه شخصی سازی همراه پکیج

  100 ساعت
 • شخصی سازی سازمانی (لگو و برند)

 • پشتیبانی رایگان سال اول

مشاوره رایگان + خرید دستگاه

در صورت نیاز به مشاوره، لطفا نام و نام خانوادگی خود به همراه شماره موبایل و نام شهرستان را از طریق فرم رو به رو برای ما ارسال نمایید.

 

با ارسال اطلاعات خود از طریق این فرم، کارشناسان ما ظرف مدت حداکثر 24 ساعت با شما تماس خواهند گرفت و مشاوره لازم را در مورد محصولات به شما خواهند داد.

کارساعت

حضور غیاب آنلاین

کنترل تردد و حضور و غیاب پرسنل، اولین اقدام برای مدیریت منابع انسانی است، ولیکن این امر در سازمان های بزرگ با داشتن ساعات و شیفت کاری متغیر نیازمند یک ابزار قدرمند می باشد. با کارساعت، قادر خواهید بود تا کارکرد کل پرسنل را به صورت آنلاین و لحظه ای مشاهده کنید.

30 روز

رایگان

3 ماهه

180,000

تومان
6 ماهه

315,000

تومان
12 ماهه

516,000

تومان
24 ماهه

912,000

تومان

کارتیک

دستگاه حضور و غیاب

دستگاه ثبت کنترل تردد کارتیک، مکمل محصول کارساعت و کارپول است. این دستگاه تولید شده به دست توانمند متخصصان مجموعه کارسو با هدف حذف سرورهای درون سازمانی و کاهش هزینه های شرکت های تجاری و موسسات و با ارائه گارانتی و پشتیبانی 6 ماهه ارائه می گردد.

کارمپ

رهگیری آنلاین کارمندان روی نقشه

یکی از دغدغه های صاحبان کسب و کار، کنترل حضور کارمندان بر سر کار میباشد. سامانه آنلاین مکان یاب کارمپ این امکان را به کارفرمایان میدهد تا پس از اعلام حضور کارمندانشان ، آنها را ترک نماید و همواره مکان حضورشان را روی نقشه نمایش دهد.

30 روز

رایگان

3 ماهه

100,000

تومان
6 ماهه

180,000

تومان
12 ماهه

240,000

تومان
24 ماهه

466,000

تومان

کارسال

تقویم سازمانی آنلاین

همواره اطلاع رسانی وقایع مهم و روزهای سرنوشت ساز در یک سازمان جزو موارد نیازمند با هماهنگی بالا می باشد. کارسو با توجه به ارائه راهکارهای مدیریت پرسنلی به صورت آنلاین اقدام به تولید تقویم اختصاصی و درون سازمانی، سازگار با تاریخ های شمسی، میلادی و هجری کرده است.

30 روز

رایگان

3 ماهه

15,000

تومان
6 ماهه

35,000

تومان
12 ماهه

70,000

تومان
24 ماهه

130,000

تومان

کارپوشه

سامانه پرسنلی

در شرکت هایی که تعداد زیادی کارمند دارند، وجود سامانه ای جهت ثبت اطلاعات پرسنلی و نمایش چارت سازمانی و بایگانی مدارک کارمندان ضروری است. کارپوشه برای شما این امکان را فراهم مینماید تا به راحتی کارمندان خود را تعریف، گروه بندی نمایید . همچنین نقش ها و دسترسی های استفاده از سامانه را به کارمندان تخصیص دهید.

کارفود

اتوماسیون جامع تغذیه پرسنل

موضوع تغذیه در شرکت ها یکی از پر چالش ترین موضوعاتی است که بشدت بخش مالی را درگیر میکند. کارفود این امکان را برای شرکت ها فراهم میکنید تا با معرفی تقویم غذایی برای هر وعده ، شرایط را برای کارمندان جهت درخواست غذای خود در روزهای مختلف محیا نماید.

30 روز

رایگان

3 ماهه

42,000

تومان
6 ماهه

84,000

تومان
12 ماهه

180,000

تومان
24 ماهه

390,000

تومان

کارتابل

سامانه جامع گفتگوی درون سازمانی (بزودی)

شما به عنوان یک مدیر، علاقه‌مندید که بتوانید سرعت انجام کارهای جاری و روزمره‌ را در سازمانتان بالا ببرید. اما واقعیت این است که معمولا زمان زیادی صرف انجام مکاتبات و رسیدگی به درخواست‌ها می‌شود. از طرفی استفاده از نرم افزارهای پیام رسان داخلی یا خارجی خود چالشی را در روال رسمی شرکت ها بجود می آورد .

برای مشاهده دمو وارد شوید

با توجه به وجود انواع سیتم های حقوق و دستمزد، کارسو این امکان را برای مشتریان خود فراهم نموده است تا بتوانند قبل از خرید محصول امکانات و کیفیت آن را مورد بررسی و ارزیابی خود قرار دهند. 

لذا به راحتی برای یک حساب کاربری بسازید و پس از ورود به حساب کاربری خود، با انتخاب گزینه دمو در پنل انتخاب محصولات بصورت کامل و بدون محدودیت سیستم حقوق و دستمزد آنلاین کارپول را مورد ارزیابی خود قرار دهید.