اپلیکیشن-کارساعت

ثبت ماموریت


در این بخش میتوانید ماموریت خود را از طریق اپلیکیشن ثبت نمایید.


1- در این بخش وارد اپلیکیشن کارسو می شوید.صفحه اصلی از چند بخش تشکیل شده که وارد بخش کارساعت می شوید.

2-در این بخش وارد قسمت ماموریت می شوید.

3-روی آیکن دایره ای شکل قسمت پایین می شوید.

4- اطلاعاتی که از شما خواسته شده را تکمیل کنید و در آخر آن را ذخیره کنید.

به این نکته توجه کنید که همه این موارد در آخر توسط مدیریت تایید میشود.

ثبت تردد موقتی


در این بخش اگر تردد خود را فراموش کردید میتوانید تردد موقتی ثبت کنید که از طرف مدیریت تایید شود.

1- در این بخش وارد اپلیکیشن کارسو می شوید.صفحه اصلی از چند بخش تشکیل شده که وارد بخش کارساعت می شوید.

2-در این بخش وارد قسمت تردد می شوید.

3-روی ثبت تردد جدید وارد می شوید.

4- ورود و خروج خودتون رو ثبت کنید توضیحات آن را بنویسید و در آخر آن را تایید کنید.

به این نکته توجه کنید که همه این موارد در آخر توسط مدیریت تایید میشود.