قوانین کارکرد

ایجاد قوانین کارکرد


قوانین کارکرد یکسری قوانین می باشد که شما می توانید برای کارکرد کارمندان در نظر بگیرید .

مواردی در مورد اینکه حق مرخصی کارمندان به چه صورت باشد یا حداکثر و حداقل اضافه کاری، کسر کار یا تاخیر و با موارد دیگر به چه صورت باشد را می توانید در این بخش با جزئیات بیشتر مشخص کنید.

برای تعریف انواع مختلف قوانین کارکرد از منوی کارساعت > اطلاعات پایه ای > قوانین کارکرد کلیک کنید

بر روی گزینه جدید کلیک کنید و قوانین کارکرد جدید را که می خواهید را ایجاد کنید .