ماموریت

ایجاد ماموریت جدید


ماموریت درون شهری و ماموریت برون شهری، انواع مختلف از ماموریت کارمندان میباشد.

جهت معرفی انواع ماموریت در کارسو از منوی کارساعت > اطلاعات پایه ای > ماموریت کلیک کنید.در این صفحه لیست انواع ماموریت ها در محل کار قابل مشاهده است. برای درج ماموریت جدید بر روی دکمه جدید کلیک کنید.

در این صفحه برای ماموریت یک عنوان را انتخاب نمایید . مثلا میتوانید ماموریت روزانه را به عنوان نام ماموریت انتخاب نمایید.

در پایین صفحه در صورتی که باکس ماموریت ساعتی را تیک بزنید، در زمان درخواست ماموریت توسط کارمند، پس از تاریخ ماموریت، ساعت شروع و پایان ماموریت هم از کارمند پرسیده میشود

و در غیر این صورت فقط تاریخ ماموریت از کارمند پرسیده میشود.

در پایان باید مشخص کنید که آیا این نوع ماموریت باید به کارمند در زمان درخواست نمایش داده شود یا خیر.

به عنوان مثال اگر سه نوع ماموریت با عناوین ماموریت روزانه، ماموریت ساعتی و ماموریت خارج شهری تعریف کرده باشیم و فقط مایل باشیم تا کارمند بتواند 2 مورد اول را درخواست دهد،

برای 2 مورد اول این گزینه را فعال میکنیم و برای مورد سوم این گزینه را فعال نمیکنیم.

در پایان بر روی دکمه ثبت کلیک کنید تا ماموریت مورد نظر ذخیره شود.ایجاد ماموریت توسط کارمند


در این بخش که از منوی کارساعت > ماموریت وارد می شوید

میتوانید از قسمت ثبت ماموریت جدید ،ماموریت جدیدی ایجاد کنید.در ابتدا ماموریت خود را انتخاب کنید،تاریخ آن را ثبت کنید و اگر روزانه بود مدت آن را به روز مشخص کنید و در آخر ذخیره کنید.


ایجاد ماموریت توسط مدیر


جهت ثبت ماموریت برای کارمندان و یا تایید درخواست یا رد درخواست ها میتوانید از منوی کارساعت > تخصیص > ماموریت را انتخاب نمایید.

در این صفحه لیست ماموریت های ثبت شده برای کارمندان قابل مشاهده است. برای ثبت ماموریت جدید بر روی دکمه جدید کلیک کنید.در این صفحه میتوانید با انتخاب لیست کارمندان و همچنین اطلاعات ماموریت ، برای کارمندان خود ماموریت ثبت نمایید.

در صورتی که تیک “به کارمند اطلاع داده شود” را بزنید تخصیص انجام شده به کارمند یا کارمندان مورد نظر اطلاع رسانی میشود.

در آخر روی دکمه ذخیره کلیک کنید.


ویرایش و تایید یا رد ماموریت ها


میتوانید لیست ماموریت های تخصیص داده شده را مشاهده کنید. جهت ویرایش یا حذف ماموریت ها، روی دکمه انتهایی در هر ردیف کلیک کنید.

در زمان ویرایش میتوانید اطلاعات مورد نظر را تغییر دهید و نسبت به تایید یا رد درخواست ها اقدام کنید و سپس بر روی دکمه ثبت کلیک کنید.