گزارش شیفت های کارمندان

گزارش شیفت کارمندان


در این بخش می توانید گزارش شیفت کارمندان خود را مشاهده کنید.از قسمت کارساعت > گزارش > گزارش شیفت کارمندان وارد می شوید

و از قسمت فیلتر ها می توانید انتخاب شیفت،انتخاب دپارتمان،انتخاب کاربر و بازه انتخابی خود را مشخص کنید و در آخر گزینه اعمال را کلیک کنید.

خروجی اکسل هم می توانید بابت این گزارش ها دریافت کنید.