تخصیص شیفت

تخصیص شیفت به کارمندان


بعد از آنکه شیفت های کارمندان را تعریف کردیم در این قسمت می توانیم به هر کارمند شیفت موردنظر را تخصیص دهیم و با تخصیص شیفت تعیین میکنیم

در هر روز پارامترهای مختلف کارکرد مثل اضافه کاری ، کسری کار ، شب کاری و سایر پارامترها چگونه و با چه قوانینی برای کارمندان محاسبه شود.

1- برای تخصیص انواع شیفت ها به کارمندان، از منوی کارساعت > تخصیص > شیفت را انتخاب میکنیم.

 پس از ورود به این صفحه لیست کامل پرسنل را مشاهده میکنید که انواع شیفت ها به آنها تخصیص داده شده است. با کلیک بر روی دکمه مشخص شده در انتهای هر ردیف میتوانید برای کارمندان خود شیفت اختصاص دهید.

اگر در این قسمت برای کارمندان شیفت موردنظر را تخصیص ندهیم کارمند به عنوان کاربر ثبت می شود و در آن صورت نیمتوان تردد ورود و خروج را برای این کارمند ثبت کرد.

همچنین می توانیم از گزینه تخصیص شیفت به صورت دسته جمعی هم استفاده کنیم.پس از ورود به صفحه تخصیص، نموداری از شیفت های تخصیص داده شده به کارمند مورد نظر را مشاهده میکنید.

اولویت شیفت ها از پایین به بالا است. به این معنا که شیفت اختصاصی بر شیفت دوره ای، شیفت دوره ای بر شیفت هفتگی و شیفت هفتگی بر شیفت پیشفرض ترجیح داده می شود

و زمانی که در یک روز بیش از یک شیفت به کارمند تخصیص داده شده باشد، شیفتی درنظر گرفته میشود که اولویت بیشتری داشته باشد.

لازم به ذکر است که با کلیک بر روی هر روز از نمودار، قادر هستید اطلاعات و نام شیفت مورد نظر در آن روز را مشاهده نمایید.شیفت های پیش فرض، هفتگی ،دوره ای و اختصاصی


در شیفت پیش فرض میتوان یکی از شیفت های روزانه را در بازه ای مشخص به ازای همه روزهای هفته به کارمندان تخصیص داد.

در شیفت هفتگی ، در هنگام تعریف آن، تعیین شده است که هر روز از چه شیفتی باید پیروی کند و در هنگام تخصیص، یکی از شیفت های هفتگی تعریف شده را در بازه ای مشخص به کارمند تخصیص میدهید.

در شیفت دوره ای بازه آن را مشخص میکنید و تعیین میکنید آیا این دوره تکرار شود یا نه.

در شیفت اختصاصی همچون شیفت پیشفرض میتوانید یکی از شیفت های روزانه را به کارمندان تخصیص دهید با این تفاوت که تعیین میکنید این شیفت در چه روزهایی برای کارمند اعمال شود.

برای اختصاص شیفت پیش فرض از بخش مربوطه روی دکمه سبز رنگ کلیک کنید . در ردیفی که ظاهر میشود از میان شیفت های روزانه نمایش داده شده عنوان مورد نظر را انتخاب کنید.

در باکس تاریخ تعیین کنید که این شیفت چه بازه ای از زمان را باید پوشش دهد.

در نهایت بر روی دکمه ثبت کلیک کنید.