مزایا و کسورات مقطعی

مزایا و کسورات مقطعی


در شرکت ها به عناوین مختلف از کارمندان در طول سال مبالغی کسر یا اضافه میشود. مواردی همچون جریمه، پاداش،عیدی، بیمه تکمیلی و … از این دسته موارد هستند.

برای ورود به این بخش از منوی کارپول > تخصیص > مزایا و کسورات مقطعی را انتخاب کنید.

در صفحه مورد نظر لیستی از کسورات و مزایای تخصیص داده شده قابل مشاهده است. جهت درج مورد جدید بر روی دکمه جدید کلیک کنید. برای درج مزایا و یا کسورات مقطعی در پنجره ظاهر شده، لیست کارمندان مورد نظر را از لیست سمت راست انتخاب کنید و پس از تکمیل اطلاعات نسبت به ذخیره سازی آن اقدام کنید.

در این بخش به 3 حالت میتوان مزایا و یا کسورات مقطعی به کارمند تخصیص داد:

– یک باره : در این حالت در یک ماه خاص مبلغی تعیین شده به حقوق کارمند اضافه یا کسر میشود.

– مستمر : در این حالت ، تا زمانی که کارمند در شرکت مشغول به کار باشد، مبلغ مورد نظر به فیش حقوقی او اضافه یا کسر میشود.

– تا یک دوره : در این حالت، تا یک دوره معلوم و تاریخی مشخص، مبلغ تعیین شده به حقوق کارمند اضافه یا کسر میشود.

در آخر گزینه ذخیره را کلیک کنید.