سیستم مدیریت منابع انسانی

با توسعه روزافزون فناوری، سیستم‌های مدیریتی همگام با آن دچار تحول می‌شوند. سیستم‌های مدیریت سنتی کم کم جای خود را به روش‌های نوین می‌دهد. یکی از این رویکردهای نوین، سامانه مدیریت منابع انسانی (HRMS) است. رویکرد‌های نوین به قصد صرفه‌جویی در هزین

سامانه مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی قسمتی از مدیریت کسب و کار است که به یافتن، غربالگری، استخدام و آموزش کارکنان می پردازد. در قرن حاضر که شرایط کسب و کارها به سرعت در حال تغییر است، سیستم مدیریت منابع انسانی نقشی اساسی در موفقی