انتخاب مکان های مجاز در گروه

کارمپ این امکان را به شما میدهد تا محدوده های مجاز جغرافیایی را گروه بندی نمایید و گروه های مورد نظر را به کارمندان خود اختصاص دهید. 1- برای این کار از منوی کارمپ – اطلاعات پایه ای ، گروه بندی بندی مکانها را انتخاب کنید. 2- در این صفحه لیست گروه های ثبت شده […]

درج محدوده جغرافیایی

مکان های مجاز شامل محدوده های جغرافیایی مجاز جهت ثبت تردد کارمندان میباشد و کارمندان میتواند در این محدوده ها تردد ثبت نمایند. 1- جهت معرفی مکانهای مجاز از منوی کارمپ – اطلاعات پایه ، منوی مکانخای مجاز را انتخاب کنید. 2- در این صفحه لیستی از مکانهای مجاز ثبت شده را مشاهده میکنید. جهت

معرفی مکانهای مجازادامه مطلب »

ثبت کارمند جدید

1- برای ثبت نام  کارمند جدید از منوی کارپوشه گزینه کارمندان را انتخاب میکنیم و بر روی گزینه ثبت کارمند جدید کلیک میکنیم 2- افرادی به این منو و امکان درج کارمند و یا ویرایش اطلاعات آنها دسترسی دارند که به مجوز مشاهده لیست کل کارمندان و مدیریت اطلاعات کارمندان دسترسی داشته باشند. برای آشنایی

درج کارمند جدیدادامه مطلب »