قبلا در مورد تعریف انواع پست های سازمانی مطالب اموزشی ارائه کردیم. در این محتوای آموزشی نحوه تخصیص پست های سازمانی توضیح داده خواهد شد. ۱- برای این کار از منوی کارپوشه – تخصیص به پرسنل ، زیرمنوی پست های سازمانی را انتخاب کنید. 2- این بخش در دسترس افرادی است که به مجوز تخصیص پست […]

در یک سازمان پست های سازمانی مختلفی وجود دارد که از جمله میتوان به مواردی چون مدیر فنی ، صندوقدار ، نویسنده ، برنامه نویس و … اشاره کرد 1- جهت درج پست سازمانی جدید از منوی کارپوشه ، اطلاعات پایه ای ، پست سازمانی را انتخاب کنید. 2- این بخش در دسترس افرادی است

معرفی پست های سازمانیادامه مطلب »

قبلا در مورد تعریف انواع دپارتمان مطالب اموزشی ارائه کردیم. در این محتوای آموزشی نحوه تخصیص دپارتمان توضیح داده خواهد شد. 1- برای این کار از منوی کارپوشه – تخصیص به پرسنل ، زیرمنوی دپارتمان را انتخاب کنید. 2- این بخش در دسترس افرادی است که به مجوز تخصیص دپارتمان به کارمندان دپارتمان ها دسترسی

تخصیص دپارتمانادامه مطلب »

تخصیص دسترسی ها

قبلا در مورد تعریف انواع دسترسی ها مطالب اموزشی ارائه کردیم. در این محتوای آموزشی نحوه تخصیص دسترسی ها توضیح داده خواهد شد. ۱- برای این کار از منوی کارپوشه – تخصیص به پرسنل ، زیرمنوی دسترسی ها را انتخاب کنید. 2- این بخش در دسترس افرادی است که به مجوز تخصیص نقش به کارمندان

تخصیص دسترسی هاادامه مطلب »

دسترسی ها

دسترسی به امکانات مختلف یک سیستم نرم افزاری برای افراد مختلف در یک سازمان متفاوت است. افرادی وجود دارد که دسترسی آنها به امکانات سیستم محدود شده و در مقابل افرادی هستند که به همه امکانات سیستم نرم افزاری دسترسی دارند.  1- برای تعریف انواع مختلف سطوح دسترسی از منوی کارپوشه – اطلاعات پایه ای

معرفی دسترسی هاادامه مطلب »

درج دپارتمان جدید

هر سازمان به بخش های مختلفی تقسیم میشود که به انها دپارتمان میگوییم. مانند دپارتمان فروش ، بازاریابی ، کنترل کیفیت، انبار و … 1- جهت معرفی انواع دپارتمان از منوی کارپوشه – اطلاعات پایه ای وارد زیر منوی دپارتمان شوید. 2- این بخش در دسترس افرادی است که به مجوز مدیریت دپارتمان ها دسترسی

معرفی دپارتمان هاادامه مطلب »

ثبت کارمند جدید

1- برای ثبت نام  کارمند جدید از منوی کارپوشه گزینه کارمندان را انتخاب میکنیم و بر روی گزینه ثبت کارمند جدید کلیک میکنیم 2- افرادی به این منو و امکان درج کارمند و یا ویرایش اطلاعات آنها دسترسی دارند که به مجوز مشاهده لیست کل کارمندان و مدیریت اطلاعات کارمندان دسترسی داشته باشند. برای آشنایی

درج کارمند جدیدادامه مطلب »