در بخش های قبلی با معرفی انواع مدارک، تخصیص آنها به کارمندان و بارگذاری مدارک توسط کارمند آشنا شدیم. در این بخش میتوان گزارشی از لیست کارمندانی که مدارک آنها تکمیل نشده است را بدست آوریم.   1- برای این کار از منوی کارپوشه – گزارش ها ، زیر منوی “کارمندان مدارک ناقص” را انتخاب کنید.  […]

در این صفحه شما قادر هستید چارت سازمانی شرکت را مشاهده نمایید. چارت سازمانی با کمک بخش دپارتمان ها شکل میگیرد. در بخش دپارتمان ها با معرفی لیست دپارتمانهای موجود در محل کار و تعیین دپارتمان والد یا بالادست و همچنین تعیین سرپرست هر یک از آنها، ساختار سلسله مراتبی را بوجود آورده ایم.  سپس

گزارش چارت سازمانیادامه مطلب »