قبلا در مورد تعریف انواع پست های سازمانی مطالب اموزشی ارائه کردیم. در این محتوای آموزشی نحوه تخصیص پست های سازمانی توضیح داده خواهد شد. ۱- برای این کار از منوی کارپوشه – تخصیص به پرسنل ، زیرمنوی پست های سازمانی را انتخاب کنید. ۲- این بخش در دسترس افرادی است که به مجوز تخصیص پست […]

در یک سازمان پست های سازمانی مختلفی وجود دارد که از جمله میتوان به مواردی چون مدیر فنی ، صندوقدار ، نویسنده ، برنامه نویس و … اشاره کرد ۱- جهت درج پست سازمانی جدید از منوی کارپوشه ، اطلاعات پایه ای ، پست سازمانی را انتخاب کنید. ۲- این بخش در دسترس افرادی است

معرفی پست های سازمانیRead More »