در بخش های قبلی با معرفی انواع مدارک، تخصیص آنها به کارمندان و بارگذاری مدارک توسط کارمند آشنا شدیم. در این بخش میتوان گزارشی از لیست کارمندانی که مدارک آنها تکمیل نشده است را بدست آوریم.   1- برای این کار از منوی کارپوشه – گزارش ها ، زیر منوی “کارمندان مدارک ناقص” را انتخاب کنید.  […]

جهت سهولت در روند بارگذاری مدارک کارمندان، این قابلیت درنظر گرفته شده که کارمندان بتوانند مدارک شخصی خودشان را بارگذاری نماییند و از سوی دیگر مدیران این مدارک را تایید را رد نمایند.  1- برای این کار کافیست کارمند از منوی کارپوشه وارد زیرمنوی بارگذاری مدارک شود. در این صفحه لیستی از مدارک بارگذاری شده

بارگذاری مدارک توسط کارمندادامه مطلب »

مدیران در صفحه تخصیص مدارک قادر هستند اسنادی را که کارمندان، از خودشان بارگذاری کرده اند را تایید یا رد نمایند. همچنین قادر هستند برای کارمندان خود ، مدارک بارگذاری نمایند. 1- برای این کار از منوی کارپوشه – تخصیص – زیرمنوی مدیریت مدارک را انتخاب نمایید. ۲- این بخش در دسترس افرادی است که

تخصیص مدارکادامه مطلب »

در زمان استخدام مدارک متعددی از کارمندان دریافت میشود و در پوشه ها و زونکن ها نگهداری میشود. در کارسو این قابلیت قرار داده شده است تا کارفرما قادر باشد با معرفی انواع مدارک در محل کار خود، در یک فضای ابری، به جمع آوری مدارک پرسنل خود اقدام نماید.  ۱- جهت معرفی انواع مدارک

معرفی انواع مدارکادامه مطلب »