قبلا در مورد تعریف انواع دپارتمان مطالب اموزشی ارائه کردیم. در این محتوای آموزشی نحوه تخصیص دپارتمان توضیح داده خواهد شد.  1- برای این کار از منوی کارپوشه – تخصیص به پرسنل ، زیرمنوی دپارتمان را انتخاب کنید. 2- این بخش در دسترس افرادی است که به مجوز تخصیص دپارتمان به کارمندان دپارتمان ها دسترسی […]

درج دپارتمان جدید

هر سازمان به بخش های مختلفی تقسیم میشود که به انها دپارتمان میگوییم. مانند دپارتمان فروش ، بازاریابی ، کنترل کیفیت، انبار و …  1- جهت معرفی انواع دپارتمان از منوی کارپوشه – اطلاعات پایه ای وارد زیر منوی دپارتمان شوید. 2- این بخش در دسترس افرادی است که به مجوز مدیریت دپارتمان ها دسترسی

معرفی دپارتمان هاادامه مطلب »