در این صفحه شما قادر هستید به لیست کلی سفارش ها ثبت شده از هر غذا جهت ارسال به رستوران و یا آشپزخانه اقدام کنید. 1- برای این کار از منو کارفود – گزارش ها – زیرمنوی گزارش سفارش غذا را انتخاب نمایید. با انتخاب این گزینه لیستی تجمیعی از غذاها را درتاریخ های تعیین […]

زمانی که کارمندان درخواست سفارش غذا میدهند، مدیران میتوانند در این قسمت سفارشات را مدیریت کنند و نسبت به تایید یا رد سفارشات و همچین درج، حذف و ویرایش اقدام نمایند. 1- برای این کار از منوی کارفود – تخصیص – زیرمنوی سفارشات غذا را انتخاب کنید. با ورود به این صفحه لیست سفارشات درج

مدیریت سفارشاتادامه مطلب »

هر کارمند جهت ثبت سفارش غذا کافیست روی منوی کارفود کلیک نماید، روز مورد نظر را انتخاب کند و در وعده مورد نظر، از بین غذاهای پیشنهادی در آن روز یک مورد را سفارش دهد. دقت کنید کارمند در صورتی میتواند غذا سفارش دهد که به او قوانین سفارش تخصیص داده شده باشد. ۲- این

سفارش غذا توسط پرسنلادامه مطلب »

بعد از معرفی انواع قوانین سفارش نوبت به تخصیص این قوانین به کارمندان میرسد تا تعیین شود که کارمند در چه زمانی، در چه وعده ای میتواند غذا ثبت نماید و همچنین سهم کارمند و کارفرما در پرداخت مبلغ غذا چقدر است. 1- برای این کار از منوی کارفود – تخصیص – زیرمنوی قوانین سفارش

تخصیص قوانین سفارشادامه مطلب »

در شرکت های معمولا بنا به توافق بین کارفرما و کارمند، مبلغ غذا طی درصدهای تعیین شده بین آنها تقسیم میشود.به عنوان مثال تعیین میشود که هزینه غذا بین کارفرما و کارمند به نسبت نصف نصف یا 50 به 50 تقسیم شود. ممکن است به افرادی صبحانه تعلق نگیرد و به گروهی دیگر تعلق بگیرد.

معرفی قوانین سفارشادامه مطلب »