در این گزارش قادر هستید گزاش مربوط به مرخصی های استحقاقی کارمندان را مشاهده نمایید. این گزارش بر اساس 30 روز مرخصی استحقاقی سالانه کارمندان تهیه شد است.  در انتهای هر ردیف ممکن است یک علامت هشدار را مشاهده کنید که نشان دهنده یک پیغام خطا در محاسبات مرخصی ها می باشد. با کلیک بر […]

جهت مشاهده کارکرد پرسنل به صورت یکجا در بازه زمانی مشخصمیتوانید از این گزارش استفاده نمایید. برای این کار از منوی کارساعت – گزارش ها – زیرمنوی گزارش مرخصی کارمندان را انتخاب نمایید.  جهت مشاهده جزئیات تردد هر کارمند در بازه مشخص شده میتوانید بر روی ایکن انتهایی از هر ردیف بزنید و اطلاعات را

گزارش تردد کارمندانادامه مطلب »

برای مشاهده گزارش از کارکرد تک تک کارمندان میتوانید از منوی کارساعت – گزارش ها – زیر منوی شرح کارکرد را کلیک نمایید و در صفحه ای که ظاهر میشود ، پس از انتخاب کارمند مورد نظر بازه زمانی را برای محاسبه کارکرد تعیین کنید.  با کلیک بر روی هر روز از بازه انتخاب شده

گزارش های ترددادامه مطلب »