برای مشاهده گزارش از کارکرد تک تک کارمندان میتوانید از منوی کارساعت – گزارش ها – زیر منوی شرح کارکرد را کلیک نمایید و در صفحه ای که ظاهر میشود ، پس از انتخاب کارمند مورد نظر بازه زمانی را برای محاسبه کارکرد تعیین کنید. با کلیک بر روی هر روز از بازه انتخاب شده […]