بعد از آنکه انواع شیفت های هفتگی یا شیفت های روزانه را که در محتواهای قبلی با نحوه تعریف آنها آشنا شدیم، ایجاد کردیم، نوبت به تخصیص شیفت به کارمندان میرسد. با تخصیص شیفت تعیین میکنیم در هر روز پارامترهای مختلف کارکرد مثل اضافه کاری ، کسری کار ، شب کاری و سایر پارامترها چگونه […]

در صورتی که شیفت های کارمندان در روزهای مختلف هفته متفاوت باشد از شیفت هفتگی استفاده میکنیم. مثلا ممکن است در یک شرکت شنبه تا چهارشنبه مدت حضور در محل کار 7 ساعت باشد و در روز پنجشنبه مدت کارکرد 5 ساعت باشد. بنابراین باید بتوانیم شیفت روزها را از هم تفکیک کنیم.  پیشنیاز تعریف

معرفی انواع شیفت هفتگیادامه مطلب »

در شرکت های مختلف، شرایط کار برای کارمندان شرکت به یک شکل نیست با هم متفاوت است. این تفاوت ها ممکن است در موضوعات مختلف از جمله ساعت ورود و خروج ، میزان اضافه کاری ، تعطیل کاری ، جمعه کاری و سایر پارامترهای کار باشد. 1- جهت معرفی انواع شیفت روزانه از منوی کارساعت

معرفی انواع شیفت روزانهادامه مطلب »