این امکان برای مدیران فراهم است که دستگاه ها را گروه بندی نمایند و به کارمندان، گروه های تعریف شده را تخصیص دهند. با این روش یک کارمند قادر است در مجاورت دستگاه های معرفی شده در گروه مورد نظر تردد ثبت نماید.  ۱- جهت تخصیص گروه های تعریف شده از منوی کارساعت – تخصیص […]

این امکان برای مدیران فراهم است که دستگاه ها را گروه بندی نمایند و به کارمندان، گروه های تعریف شده را تخصیص دهند. با این روش یک کارمند قادر است در مجاورت دستگاه های معرفی شده در گروه مورد نظر تردد ثبت نماید.  1- برای این کار از منوی کارساعت – اطلاعات پایه ای –

گروه دستگاه های کارتیکادامه مطلب »

شرکت هایی که دستگاه حضور و غیاب کارتیک را خریداری میکنند، باید ابتدا دستگاه های خریداری شده را در این بخش معرفی نمایند.  1- جهت درج دستگاه جدید از منوی کارساعت – اطلاعات پایه ای، زیرمنوی دستگاه را انتخاب نمایید. ۲- این بخش در دسترس افرادی است که به مجوز مدیریت دستگاه های کارتیک دسترسی

معرفی دستگاه ترددادامه مطلب »