تردد

تردد


نظارت بر تردد کارمندان یکی از مواردی است که برای مدیریت خیلی مهم است به خصوص اینکه در مواردی که حضور ندارد هم بتواند ورود و خروج کارمندان را مشاهده کند و برای این مورد می توانید از منوی کارساعت > تخصیص > تردد وارد شوید از قسمت مدیریت تردد کارمند ، اسم کارمند موردنظر خود را انتخاب می کنید.

به این ترتیب می توانید ترددهای کارمند خود را مشاهده کنید.
تاریخچه تردد


با کلیک بر روی این آیکن می توانید تاریخچه تردد کارمند خود را بررسی کنید.تاریخچه به شما نشان می دهد زمان آن چه ساعتی ثبت و توسط چه کسی این کار انجام شده است.

آیکن مداد تردد دستی کارمند را ثبت می کند و مدیر این امکان را دارد که به صورت دستی تردد کارمند را ثبت کند.

آیکن دایره توضیحات کارمند را ثبت میکند و مدیر در این قسمت می تواند توضیحات کارمند را مشاهده کند

آیکن سطل آشغال تردد کارمند را حذف میکند.