ثبت درخواست مرخصی با اپلیکیشن

ثبت درخواست مرخصی

در این بخش کارمند میتواند با ورود به اپلیکیشن مرخصی خود را ثبت نماید.


nullnullnull
1- در این بخش وارد اپلیکیشن کارسو می شوید.صفحه اصلی از چند بخش تشکیل شده که وارد بخش کارساعت می شوید.

2-در این بخش وارد قسمت مرخصی می شوید.

3-روی آیکن دایره ای شکل قسمت پایین می شوید.

4- اطلاعاتی که از شما خواسته شده را تکمیل کنید و در آخر آن را ذخیره کنید.

به این نکته توجه کنید که همه این موارد در آخر توسط مدیریت تایید میشود.