مانده مرخصی

مانده مرخصی


در این بخش میتوانید گزارش مانده مرخصی را در این بخش مشاهده کنید.

برای این منظور از قسمت کارساعت > گزارش > گزارش مرخصی کارمندان را انتخاب کنید

 و گزارش مرخصی کارمندان خود را بررسی و خروجی اکسل آن را دریافت کنید.اگر بازه خاصی مدنظرتون هست میتوانید آن را مشخص کنید و گزینه اعمال را کلیک کنید.

در این گزارش کل مرخصی ها،مرخصی استفاده شده،مرخصی باقیمانده،مجموع مرخصی ساعتی و تعداد مرخصی روزانه را مشاهده می کنید.