عدم حضور پیش فرض

ایجاد عدم حضور پیش فرض


در این بخش اگر کارمندی در روزی مشخص ترددی ثبت نکنه یا مرخصی و ماموریتی هم نداشته باشد برنامه به صورت خودکار عدم حضور محسوب می کند.

از بخش کارساعت > اطلاعات پایه ای > شیفت روزانه وارد می شوید و گزینه ثبت عدم حضور پیش فرض برای کارمند را کلیک میکنید.

در آخر گزینه ذخیره را انتخاب کنید.تخصیص عدم حضور پیش فرض


در این بخش وارد کارساعت > تخصیص > شیفت می شوید و روی هر ردیف از اسامی کارمندان که کلیک کنید

میتوانید وارد بخش مشخص شده شوید و برای عدم حضور آن فرد تعیین کنید که چه عدم حضوری ثبت شود.در آخر گزینه ثبت را کلیک کنید.

اگر در این بخش عدم حضور به صورت پیش فرض ثبت شده باشد ممکن است اگر کارمندی ترددی ثبت نکند برایش کسری یا مرخصی ثبت شود و از مرخصی های کارمند کسر شود

و برای رفع این مشکل بایستی حتما عدم حضور را معین کنید که غیبت یا مرخصی ثبت شود.