معرفی انواع عدم حضور

مرخصی ساعتی


فرد برای برخی کار‌های روزانه از مرخصی ساعتی استفاده می‌کند که در کارگاه‌ها و شرکت‌های مختلف متفاوت است.

در برخی شرکت‌ها دو ساعت و برخی دیگر تا ۵ ساعت و حتی ۶ ساعت در روز هم مجاز است، اما در هر صورت جمع مرخصی‌های ساعتی زمانی که به ۸ ساعت برسد،

یک روز مرخصی محسوب می‌شود.مرخصی هایی که کارمند طی یک ماه یا یک دوره به صورت ساعتی استفاده می کند مرخصی ساعتی می گویند.


مرخصی روزانه


مرخصی هایی که کارمند در طول یک ماه یا یک دوره به صورت روزانه استفاده میکند مرخصی روزانه می گویند.


غیبت


اگر کارمندی در طول یک ماه یا یک دوره مرخصی و عدم حضوری ثبت نکند و سرکار هم حاضر نشود میتواند غیبت ثبت کند.


مرخصی استعلاجی


منظور از مرخصی استعلاجی، مرخصی است که در صورت بیماری مشمولان قانون کار، برای آنها برقرار می شود.

شرایط و نحوه گرفتن مرخصی استعلاجی، آن است که بیمه شده، در صورت بیماری، می تواند با تایید سازمان تامین اجتماعی، از مرخصی استعلاجی استفاده کرده و در این دوران، غرامت دستمزد نیز دریافت کند.