اپلیکیشن

اطلاعات کاربری در اپلیکیشن

در این بخش میخواهیم نحوه کار با اپلیکیشن در قسمت وارد کردن اطلاعات کاربری یا ویرایش آن را توضیح دهیم.

1- در این بخش وارد اپلیکیشن کارسو می شوید.صفحه اصلی از چند بخش تشکیل شده که وارد بخش کارپوشه می شوید.

2-در این بخش اطلاعات کاربری شما به صورت ناقص در این صفحه مشخص است.برای تکمیل پروفایل خود وارد ایکون مداد می شوید.

3-مواردی که مشخص شده را تکمیل می کنید،می توانید عکس پروفایل هم انتخاب کنید.

4- در آخر تیک بالا سمت چپ را کلیک می کنید.

به این نکته توجه کنید که همه این موارد در آخر توسط مدیریت تایید میشود.