مدیریت کارگاه ها

ایجاد کارگاه


فصل اول قانون کار، در قسمت تعاریف و اصول کلی خود، ضمن ماده 4، به تعریف مختصر کارگاه، طبق اصول قانونی پرداخته است که بر اساس این ماده، تعریف کارگاه به این صورت مقرر شده است :

” کارگاه، محلی است که کارگر، به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند ” . روابط کارگر و کارفرما به موجب قرارداد کار شکل می گیرد.

بر اساس تعریف فوق، می توان گفت، کارگاه، فارغ از مفهوم عرفی آن، به محلی گفته می شود که کارگر در آن، اشتغال به کار دارد. بنابراین، کارگاه در قانون کار، صرفا شامل کارگاه های صنعتی و حرفه ای نمی باشد ؛

بلکه هر محلی که کارگران مشمول قانون کار، برای کارفرما در آن به انجام کار مشغول هستند، شامل مفهوم و تعریف قانونی کارگاه خواهد بود.

برای دسترسی به این بخش از منوی کارپول > اطلاعات پایه ای > کارگاه وارد شوید و روی کلمه جدید کلیک کنید.در این بخش عنوان کارگاه،کد کارگاه،نام کارفرما،کد ردیف پیمانی و آدرس آن را ثبت کنید و در آخر روی ذخیره کلیک کنید.