تخصیص دستگاه تردد

این امکان برای مدیران فراهم است که دستگاه ها را گروه بندی نمایند و به کارمندان، گروه های تعریف شده را تخصیص دهند. با این روش یک کارمند قادر است در مجاورت دستگاه های معرفی شده در گروه مورد نظر تردد ثبت نماید. 

۱- جهت تخصیص گروه های تعریف شده از منوی کارساعت – تخصیص – زیر منوی گروه دستگاه را انتخاب نمایید. 

۲- این بخش در دسترس افرادی است که به مجوز “تخصیص گروه دستگاه به کارمندان” دسترسی داشته باشند.

برای آشنایی بیشتر با این بخش به محتوای آموزشی معرفی دسترسی ها و تخصیص دسترسی ها مراجعه کنید.

3- در پنجره تخصیص لیست کارمندان به همراه گروه دستگاه تخصیص داده شده به آنها قابل مشاهده است. جهت تخصیص جدید بر روی دکمه جدید کلیک کنید.

4- در پنجره ظاهر شده قادر هستید نام گروه را انتخاب و به کارمندان مورد نظر تخصیص دهید.

5- چنانچه قصد ویرایش گروه تخصیص داده شده را دارید بر روی دکمه مشخص شده از هر ردیف کلیک کنید.

6- در پنجره ظاهر شده، گروه مورد نظر را انتخاب کنید و بر روی ثبت کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.