گزارش مدارک ناقص

در بخش های قبلی با معرفی انواع مدارک، تخصیص آنها به کارمندان و بارگذاری مدارک توسط کارمند آشنا شدیم. در این بخش میتوان گزارشی از لیست کارمندانی که مدارک آنها تکمیل نشده است را بدست آوریم.  

1- برای این کار از منوی کارپوشه – گزارش ها ، زیر منوی “کارمندان مدارک ناقص” را انتخاب کنید. 

۲- این بخش در دسترس افرادی است که به مجوز گزارش ها دسترسی داشته باشند.

برای آشنایی بیشتر با این بخش به محتوای آموزشی معرفی دسترسی ها و تخصیص دسترسی ها مراجعه کنید.

3- در لیستی که ظاهر میشود شما قادر هستید کارمندانی که مدارک آنها ناقص است را مشاهده نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.