معرفی انواع شیفت روزانه

در شرکت های مختلف، شرایط کار برای کارمندان شرکت به یک شکل نیست با هم متفاوت است. این تفاوت ها ممکن است در موضوعات مختلف از جمله ساعت ورود و خروج ، میزان اضافه کاری ، تعطیل کاری ، جمعه کاری و سایر پارامترهای کار باشد.

1- جهت معرفی انواع شیفت روزانه از منوی کارساعت – اطلاعات پایه ای ، زیرمنوی شیفت روزانه را انتخاب کنید.

2- این بخش در دسترس افرادی است که به مجوز مدیریت انواع شیفت ها دسترسی داشته باشند.

برای آشنایی بیشتر با این بخش به محتوای آموزشی معرفی دسترسی ها و تخصیص دسترسی ها مراجعه کنید.

3- پس از ورود به این صفحه لیست شیفت های تعریف شده در شرکت را مشاهده میکنید. جهت ثبت شیفت جدید بر روی کلید جدید کلیک کنید.

4- ساعت ورود و خروج میتواند در شیفت ها متفاوت باشد. شیفت یک نوبت کاری،شیفت دو نوبت صبح و عصر،شیفت شناور

برای تعریف این بخش 4 گزینه وجود دارد. ساعت ورود، ساعت خروج، مدت استراحت و مدت حضور. دقت کنید که مدت زمان استراحت جز کار کارمند محاسبه نمیشود. مثلا اگر مدت حضور 7 ساعت باشد و مدت استراحت 30 دقیقه، اگر کارمند 7:30 حضور داشته باشد ، فقط و فقط 7 ساعت حضور برای کارمند محاسبه میشود.
5-شیفت یک نوبت کاری:
در این شیفت ساعت ورود،ساعت خروج،زمان استراحت،مدت حضور تعریف شده است.
این گزینه”محاسبه مدت کارکرد شیفت به زمان سپری شده در بازه شروع و پایان شیفت وابسته است” برای وقتی ست که اگر کارمند شما بعد از پایان شیفت کاری هم در محل کار حضور داشت به عنوان اضافه کار لحاظ شود.

6-در صورتی که زمان ورود و خروج کارمندان در صبح و عصر است میتوانید این شیفت را انتخاب کنید.در شیفت دو نوبت صبح و عصر ساعت ورود و خروج اول و ساعت ورود و خروج دوم مشخص است.

7- اضافه کاری مدت زمان کاری است که پس از پر کردن مدت زمان حضور برای کارمند محاسبه میشود. به عنوان مثال اگر در مرحله 4 یا 5 مدت حضور 7 ساعت معرفی شود و کارمند 10 ساعت حضور داشته باشد برای او 2 ساعت اضافه کاری محاسبه میشود.

برای اضافه کاری میتوانید یک حداکثر و حداقلی مدت اضافه کاری را تعیین کنید تا بتوانید آن را محدود نمایید. اگر کارمند حداقل اضافه کاری را پر نکند برای او همان کارکرد عادی محاسبه میشود و اگر از میزان حداکثر اضافه کاری، بیشتر کار کند ، کارکرد اضافه برای او درنظر گرفته نمیشود.

فرض کنید در شرکت شما اضافه کاری محاسبه نمیشود و کارمند هرچقدر حضور داشته باشد برای او همان کارکرد عادی لحاظ میشود. برای این کار مدت حضور را خیلی بزرگ در نظر بگیرید تا همه کارکرد کارمند به عنوان کارکرد عادی لحاظ شود.

8- اگر کارمند در روز تعطیل رسمی (غیر از جمعه) سر کار حاضر شود، کل کارکرد او بعنوان تعطیل کاری لحاظ میشود.

برای تعطیل کاری میتوانید یک حداکثر و حداقلی مدت تعطیل کاری را تعیین کنید تا بتوانید آن را محدود نمایید. اگر کارمند حداقل تعطیل کاری را پر نکند برای او همان کارکرد عادی محاسبه میشود و اگر از میزان حداکثر تعطیل کاری، بیشتر کار کند ، کارکرد اضافه برای او درنظر گرفته نمیشود.

10- اگر کارمند در روز جمعه سر کار حاضر شود، کل کارکرد او بعنوان جمعه کاری لحاظ میشود.

برای جمعه کاری میتوانید یک حداکثر و حداقلی مدت جمعه کاری را تعیین کنید تا بتوانید آن را محدود نمایید. اگر کارمند حداقل جمعه کاری را پر نکند برای او همان کارکرد عادی محاسبه میشود و اگر از میزان حداکثر جمعه کاری، بیشتر کار کند ، کارکرد اضافه برای او درنظر گرفته نمیشود.

11- شرایط تاخیر زمانی روی میدهد که کارمند باید در ساعت خاصی بر سر کار حاضر باشد، ولی دیرتر از آن زمان وارد محل کار میشود. مثلا فرض کنید زمان شروع کار 8 صبح باشد و کارمند ساعت 9 وارد محل کار شود، بنابراین 1 ساعت کارمند تاخیر داشته است.

در صورتی که مایل هستید در روزهای تعطیل تاخیر محاسبه نشود، تیک گزینه “روزهای تعطیل محاسبه نشود” را بزنید.

در بسیاری از شرکت ها مدت زمانی را به عنوان بخشش در نظر میگیرند. مثلا اگر ساعت شروع به کار 8 صبح باشد و تا 10 دقیقه تاخیر مجاز باشد و کارمند ساعت 8:05 وارد محل کار شود برای او تاخیر محاسبه نمیشود.البته گزینه جدیدی با عنوان ‘امکان بخشیده شدن از سمت مدیر’ وجود دارد اضافه شده است

برای محاسبه جریمه تاخیر میتوانید مبنای آن را با یا بدون زمان بخشش تعیین کنید. مثلا اگر زمان شروع 8 صبح باشد و تا 15 دقیقه تاخیر مجاز باشد و کارمند ساعت 8:35 وارد محل کار شود، با انتخاب مبنای جریمه میتوانید تعیین کنید تا برای کارمند 35 دقیقه تاخیر محاسبه شود یا 20 دقیقه.

12- در شرایطی که کارمند زودتر از زمان شروع کارکرد وارد محل کار شود، به آن زمان تعجیل گفته میشود. به عنوان مثال اگر ساعت شروع کار 8 صبح باشد و کارمند ساعت 7:45 وارد محل کار شود، در این صورت کارمند 15 دقیقه تعجیل داشته است.

در صورتی کارمند سقف زمان تعجیل را رد کند، مدت اضافه برای او لحاظ نمیشود. به عنوان مثال اگر زمان شروع شیفت 8 صبح باشد و مدت زمان مجاز 20 دقیقه باشد و کارمند ساعت 7:30 وارد محل کار شود فقط و فقط 20 دقیقه برای کارمند تعجیل محاسبه خواهد شد.

13- در صورتی که کارمند کمتر از مدت حضور شیفت (که در شماره 4 توضیح داده شد) در محل کار حضور داشته باشد، برای او کسری کار محاسبه میشود.

در صورتی که مایل هستید در روزهای تعطیل کسرکار محاسبه نشود، تیک گزینه “روزهای تعطیل محاسبه نشود” را بزنید.

در بسیاری از شرکت ها مدت زمانی را به عنوان بخشش در نظر میگیرند. مثلا اگر مدت حضور 8 ساعت باشد و تا 10 دقیقه کسری کار مجاز باشد و کارمند به مدت 7:50 در محل کار حضور داشته باشد، برای او کسری کار محاسبه نمیشود.
گزینه ای با عنوان بخشش از سمت مدیریت هم وجود دارد.

برای محاسبه جریمه کسری کار میتوانید مبنای آن را با یا بدون زمان بخشش تعیین کنید. مثلا اگر زمان حضور در محل کار 8 ساعت باشد و تا 20 دقیقه کسری کار مجاز باشد و کارمند به مدت 7:30 در محل کار حاضر باشد، با انتخاب مبنای جریمه میتوانید تعیین کنید تا برای کارمند 10 دقیقه تاخیر محاسبه شود یا 30 دقیقه.

14- طبق قانون، ساعات کارکرد بین 9 شب تا 6 صبح فردا جز شب کاری محسوب میشود. در کارسو میتوانید زمان شروع و پایان شب کاری را خودتان وارد کنید.

چنانچه در شیفت یک کارمند در یک روز، شب کاری تیک خورده باشد و کارمند در روز بعد آن، بین ساعت 00:00 تا 11 صبح ترددی ثبت نماید، این تردد به عنوان خروج روز قبل محاسبه میشود.

اگر خواستید اولین تردد روز بعد به روزی که مشمول شبکاری است منتقل شود تیک آن را فعال کنید.

15- بسیاری از مشاغل هستند که در تمامی ساعات شبانه روز مشغول به فعالیت هستند و کارکنان باید ساعات کاری خود را در شیفت ها و نوبت کاری های متفاوت بگذرانند. بدین منظور طبق قانون کار این مشاغل به علت فشار کاری که به کارکنان خود وارد می کنند، می بایست مبلغی به عنوان فوق العاده نوبت کاری در نظر بگیرند. انواع نوبت کاری به شرح زیر است.

نوبت کاری صبح و عصر
نوبت کاری صبح, عصر و شب
نوبت کاری صبح و شب
نوبت کاری عصر و شب

برای نوبت کاری میتوانید یک حداکثر و حداقلی را تعیین کنید تا بتوانید آن را محدود نمایید. اگر کارمند حداقل نوبتکاری را پر نکند برای او همان کارکرد عادی محاسبه میشود و اگر از میزان حداکثر نوبتکاری، بیشتر کار کند ، کارکرد اضافه برای او درنظر گرفته نمیشود.

16- در پایان روی ذخیره کلیک کنید تا شیفت مورد نظر برای شما ذخیره شود.

در ادامه میتوانیم با استفاده از شیفت های تعریف شده شیفت هفتگی تعریف کنیم و به کارمندان شیفت های روزانه یا هفتگی را تخصیص بدیهم.

اشتراک گذاری

برچسب ها

ارسال دیدگاه

0 دیدگاه برای معرفی انواع شیفت روزانه